Kosmonosy - kultura


Stanovy

 MUZEJNÍ SPOLEK KOSMONOSY, zapsaný spolek

Stanovy spolku
změna ke dni 19. 10. 2015

Čl. I
Úvodní ustanovení


1. Název spolku:
Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek (dále též „spolek“ )
IČO 26661942

2. Sídlo spolku: Stakorská 90, 293 06 Kosmonosy

3. Muzejní spolek Kosmonosy je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Je založený na dobu neurčitou.

4. Muzejní spolek Kosmonosy je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu se aktivně podílet především na zřízení a provozování muzea v Kosmonosích, dokumentování minulosti i současnosti města. organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcích v Kosmonosích.

Posláním spolku je zejména:

a) Administrativní, odborné a technické zabezpečování provozu Muzea, galerie a lapidária Kosmonosy
b) Soustavná písemná dokumentace minulosti i současnosti města Kosmonosy
c) Soustavný sběr hmotných historických předmětů, jejich archivace, ošetřování a prezentace v expozicích a výstavách muzea
d) Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších tiskovin
f) Osvětová činnost, pořádání výstav, společenských a vzdělávacích akcí
g) Spolupráce s Městem v péči o kulturní dědictví města Kosmonosy
h) Spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky města Kosmonos v oblasti kultury
i) Pořádání krátkých studijních cest za účelem výměny zkušeností a navázání spolupráce s podobnými subjekty především v regionu
k) zajišťování doprovodných akcí k pořádaným akcím – občerstvení, šatna apod.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku ve spolkovém rejstříku.

 


čl. II
Činnost spolku


1. Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku není. Hlavní činnost může být financována především z dotací, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. II. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

2. Hlavní činnost spolku je prováděna zvláště prostřednictvím: a) Administrativní, odborné a technické zabezpečování provozu Muzea, galerie a lapidária Kosmonosy
b) Soustavná písemná dokumentace minulosti i současnosti města Kosmonosy
c) Soustavný sběr hmotných historických předmětů, jejich archivace, ošetřování a prezentace v expozicích a výstavách muzea
d) Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších tiskovin
f) Osvětová činnost, pořádání výstav, společenských a vzdělávacích akcí
g) Spolupráce s Městem v péči o kulturní dědictví města Kosmonosy
h) Spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky města Kosmonos v obalsti kultury
i) Pořádání krátkých studijních cest za účelem výměny zkušeností a navázání spolupráce s podobnými subjekty především v regionu

3. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

4. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
a) zajišťění doprovodných akcí k k pořádaným hlavním akcím – občerstvení, šatna, výběr vstupného apod.

 


čl. III
Členství


1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Muzejního spolku (dále jen„člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která má zájem se aktivně podílet na  činnosti tohoto spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její písemné žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3. Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
(slevy na účastnických poplatcích atp.)
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

5. Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na činnosti a akcích spolku c) zúčastňovat se porad schůzí i mimořádných akcí spolku d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

6. Členské příspěvky se vzhledem k charakteru a  zaměření činnosti nevybírají ( spolek připravuje a zajišťuje kulturní akce a další aktivity dle stanov pro občany ve městě).

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8. Předseda je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 


čl. IV
Orgány spolku


1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze – nejvyšší orgán
b) výbor
c) předseda – statutární orgán d) kontrolní komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

5. Čestným členem Muzejního spolku v  Kosmonosích se stane člen, který se významně zasloužil o jeho činnost a vzhledem ke svému věku již nemůže aktivně se zapojovat do práce spolku. O jmenování čestným členem rozhoduje členská schůze.

 


čl. V
Členská schůze


1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá nařádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou
d) schvalovat výsledek hospodaření spolku
e) volit předsedu, výbor a členy kontrolní komise
g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby – nejméně 1 x za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 


čl. VI
Výbor


1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Muzejního spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Výbor má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda, v jeho nepřítomnosti určený zástupce.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržovánírozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5.Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

7. Do výlučné kompetence výboru patří:
(a) svolávat členskou schůzi,
(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
(e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
(f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
(h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,
(i) schvalovat interní organizační normy spolku

 


čl . VII
Předseda


1. Předseda je statutárním orgánem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis . K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období je pětileté. Předseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti,
pořízení zápisu z jejího jednání
(b) svolání a vedení schůzí výboru, (c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 


čl. VIII
Kontrolní komise


1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 


čl. IX
Majetek a hospodaření


1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních
grantů,0 dotací, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za ůčelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku veprospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem. 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 


čl. X
Závěrečná ustanovení


1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na
organizaci, která má podobné poslání a cíle jako Muzejní spolek.

3. Muzejní spolek Kosmonosy byl založen ustavující valnou hromadou a registrován dne 5. května 2004 MV ČR jako občanské sdružení pod č. VS/1-1/57 289/04- R, IČO 26 66 1942.

4. Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek vznikl dnem zápisu do spolkového rejstříku - byl převeden transformací z občanského sdružení Muzejní spolek Kosmonosy k 1. 1. 2014. Je vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 14 668. Identifikační číslo 26 66 1942.

5. Změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Tato změna stanov a jejich úplné znění bylo projednáno a schváleno na členské schůzi 19. 10. 2015.

Kosmonosy 2. 11. 2015