Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Muzejní spolek - O muzejním spolku
O muzejním spolku

Kdo jsme

 

Občanské sdružení Muzejní spolek Kosmonosy se sídlem v Kosmonosích je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na jeho činnosti, především na zřízení a provozování Muzea Kosmonosy s perspektivním územním rozsahem Mikroregionu „Baba“. Spolek byl zaregistrován 5.května 2004 na Ministerstvu vnitra. Spolu s ním bylo založeno i Muzeum Kosmonosy.

Náplní činnosti Muzejního spolku je:

  • soustavně zpracovávat dokumentaci minulosti a současnosti města a jeho okolí
  • soustavné shromažďování hmotných dokumentů , jejich katalogizaci a ošetřování
  • ozšiřování a zdokonalování základní expozice, pořádání tematických výstav
  • osvětová činnost, pořádání společenských a vzdělávacích akcí
  • spolupráce se samosprávou a státní správou v péči o kulturní dědictví města
  • spolupráce se základní školou s cílem zainteresovat žáky do kulturního života obce
  • spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky města a mikroregionu „Baba“
  • spolupráce s muzei regionu, především Muzeem Mladoboleslavska i muzei ústředními

V současné době má spolek 11 členů (z toho 2 mimořádní) a kolem 10 užších spolupracovníků.

Co vše zatím dokázal Spolek vlastními silami, s příznivci a s pomocí sponzorů

V prvé řadě bylo založeno muzeum jako místo, kde si občané a příznivci města Kosmonosy mohou připomenout jeho historii. Původně sídlilo muzeum v prvním patře kosmonoského zámku, kde vznikaly první expozice. K těmto prostorám následně přibyl suterén. Je zde plánována stálá expozice o historii města od roku 1918 až do současnosti.

Všechny exponáty, archiválie, ale i vybavení muzejních prostor v patře byly darovány členy, příznivci a dalšími občany Kosmonos, Horních Stakor i jiných občanů.

Členové Spolku provádějí drobné stavební práce, výmalby prostor, přípravu expozic, zajišťují služby a provádění v muzeu a v neposlední řadě také vylévání vody z podmáčeného suterénu.

Spolek získal během dvou let tři dotace v hodnotě téměř 200 000 Kč.-, které byly realizovány ve formě trvalých hodnot. Stejně tak bylo naloženo se sponzorskými dary, kterých si velmi vážíme. Podstatné hodnoty byly vytvořeny dobrovolnou prací členů a spolupracovníků Spolku. Za tři roky manuální práce to představuje 1 050 .- Kč, což je při průměrné hodinové mzdě 80.- Kč celkem 140 000.-, nepočítaje např. ještě administrativně-odbornou práci jako jsou příprava žádostí o dotace, katalogizace, determinace, adjustace a ošetření archiválií a exponátů, průvodcovskou činnost apod.

Zásadní pro vznik a hlavně rozvoj muzea byla a je spolupráce s Muzeem Mladoboleslavska, které na spolek převedlo soubor výstavních vitrín, zapůjčil množství exponátů a byl i několikrát spolupořadatelem výstav. Velkou faktickou i morální podporu poskytl Muzejní spolek partnerského města Seeheim-Jugenheim v SRN, s kterým byla uspořádána i společná výstava. V neposlední řadě je nutno zmínit spolupráci s Národním (Přírodovědeckým a Náprstkovým) muzeem v Praze, konkrétně na výstavě „Antonín Stecker – nezapomenutý český cestovatel“.

Rozvíjí se spolupráce se základní školou v Kosmonosích: žáci navštěvují v doprovodu pedagogů základní expozici i sezónní výstavy, podílejí se aktivně na konzervaci a restauraci některých exponátů, spolek zajistil dvě vlastivědné exkurse.

Aktivita muzejního spolku se zaměřuje i na Loretu, kde se stává iniciátorem a spolupořadatelem řady výstav. Zajímavostí je i zahájení svatebních obřadů v kapli sv. Martina (prvními oddanými byli dva členové spolku), na nějž navázaly další sňatky a dnes již jde o dlouhotrvající tradici.