Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Muzejní spolek - Plán na rok 2014
Plán na rok 2014


Návrh plánu činnosti MS na rok 2014


Plán se odvíjí od základních trvalých okruhů činnosti v rámci administrace Muzea, galerie a lapidária Kosmonosy

A. Badatelská, sbírkotvorná, restaurátorská a dokumentační činnost
B. Výstavní (prezentační) činnost
C. Publikační a přednášková činnost

Projekty na rok 2014
A/l       Výzkumný projekt:  Praktikování euthanasie v Psychiatrické léčebně Kosmonosy
v období 2. světové války (ve spolupráci s Psychiatrickou  nemocnicí Kosmonosy
a Státním oblastním archivem v Praze. Příprava publikace MS na rok 2015
A/2      Výzkumný projekt:  Syntéza výsledků parciálního bádání o historii Piaristického
gymnázia v Kosmonosích . Příprava publikace a dílčí expozice Muzea
Kosmonosy  (event. odborného semináře)
A/3      Projekt: Dokumentace období 1. světové války v Kosmonosích (ke 100. výročí),
příprava výstavy a dílčí expozice muzea)
A/4      Dokončení katalogizace přírůstků muzejní knihovny, uspořádání časopiseckého
oddělení, ve spolupráci s Městskou knihovnou Kosmonosy
A/5     Pokračování v pasportizaci muzejního archivu
A/6     Konzervace a jednoduché restaurování exponátů a dokumentace muzea
A/7      Konzervace a jednoduché restaurování exponátů v depozitáři s cílem využití
v expozicích a výstavách

B/1      Výstava „Počátky, rozvoj a konec textilního průmyslu v Kosmonosích, Josefově dole a
Mladé Boleslavi ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska,  Státním okresním
archivem Mladá Boleslav a obcí Josefův Důl.  Loreta, červenec – srpen
Příprava dílčí expozice Muzea Kosmonosy.    
B/2      Výstava: „První světová válka a Kosmonosy – 100. výročí“   Loreta, září-říjen
B/3      Informační panel „Zašlá sláva kosmonoského zámku“ ve spolupráci s Muzeem
Mladoboleslavska. Panel byl naplánován na rok 2013. Vzhledem ke kolizi
s plánovanými pracemi v zámku odloženy, prostředky vráceny.

C/1       Prehistorie Kosmonos (J. Waldhauser) – publikace byla plánovaná na rok 2013.
Z důvodů nedodání podkladů z Muzea Mladoboleslavska, byly vráceny prostředky.
Rukopis byl v lednu odevzdán. Žádáme znovu o dotaci.
C/2      Život a malířské dílo Boženy Vavroušové. Katalog z výstavy v Loretě v roce 2013.
    Ve spolupráci s obcí Bradlec (Možná varianta: vydavatel Město Kosmonosy a obec
Bradlec)
C/3      Historie základního školství v Kosmonosích
C/4      Historie Piaristického gymnázia Kosmonosy
C 4      Deset let Muzejního spolku – CD s fotodokumentací
C/5      Informační leták o Loretě, galerii a lapidáriu

Operativa - projednání
 Provoz, služby
1. služby v muzeu květen – září
2. Režim expozice na gruntu
3. Úpravy expozic v Galerii Mladá Boleslav