Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Historie - Město Kosmonosy - Historici a kronikáři
Historici a kronikáři

Historici a kronikáři

Wernerova rytina z roku 1752

Dějinami Kosmonos a okolí se do různé hloubky zabývala již řada profesionálů i laiků. Základními prameny jsou především starší písemnosti, schraňované a opatrované v úředních archivech. Dále jsou to soudobé záznamy o významných událostech, kroniky, psané často ručně. Nesmíme zapomenout ani na hmotné doklady dějin, zvláště nejstarších, na archeologické památky. Z publikovaných regionálních historických prací to byla především příslušná stať v Dějinách obcí okresu mladoboleslavského, které byly zpracovány “učitelstvem okresu” v roce 1928 u příležitosti desátého výročí trvání republiky pod redakcí okresního školního inspektora Karla Sellnera. Výpisky k dějinám Kosmonos pořídil Josef Jalocha a Václav Kozák. Přímo v Kosmonosích byla v roce 1931 k oslavě výročí strany národních socialistů vydána publikace tehdejšího starosty Václava Jíry pod názvem “Paměti města”, jak sám autor v podtitulu podotýká, „s použitím přednášky zemřelého pana městského tajemníka Bajera”. Pouze v rukopise zůstala “Historická črta” Josefa Elbrese z roku 1933. Dějin našeho města se v době před druhou světovou válkou, alespoň částečně, týká řada publikací předních historiků, jmenujme alespoň Františka Bareše (1905) a Zdeňka Kampera (1938). Nelze ani nevzpomenout archeologické činnosti zdejšího učitele Eduarda Piskače. Nejvýznačnějším historikem, kronikářem, archivářem a lokálním patriotem v jedné osobě byl Jaroslav Janoušek. I když byl ve výše uvedených oborech vesměs laik, svým nadšením a pílí značně obohatil znalosti o dějinách našeho města. Jeho první, ale bohužel jedinou větší publikovanou prací byly krátké dějiny Kosmonos ve sborníku Boleslavsko z roku 1947. V druhé polovině padesátých let byl oficiálně kosmonoským archivářem. Archiv byl na faře. Dlouhé měsíce musel nejprve roztřídit a srovnat archiválie, než se mohl pustit do studia. A brzy se archiv znovu stěhoval. Přesto pan Janoušek zanechal mnoho výpisků, bohužel v rukopise zůstala i obecní kronika, která je spíše dějepisem. Neméně zajímavé jsou i jeho historické povídky a dokonce divadelní hra. I Jaroslav Janoušek využil vedle původních dokumentů – například kroniky řemeslnické obce z 18 století – většinou literární údaje. Od 19. století se dochovala školní kronika.

Po roce 1945 do současnosti ztratily Kosmonosy dvakrát samostatnost, která se vrátila spolu s demokracií po sametové revoluci. I v období totality pokračovala obětavostí řady patriotů svébytná osvětová činnost. K padesátému výročí jmenování Kosmonos městem v roce 1963 vydala Osvětová beseda s tehdejším místním národním výborem publikaci zdejšího občana, pedagoga Zdeňka Louženského “Kosmonosy včera a dnes” s akcentem na moderní dobu. Byla přitom využita řada pramenů, mimo jiné nepublikovaný rukopis Stanislava Ulmana a Jaroslava Šlégla – “Korespondence”. Z hlediska historie umění a architektury jsou významné pro naše město některé práce pražského historika Miloše Suchomela o díle Jelínků. Intenzivně se v posledních letech zabýval místní historií Kosmonos Bedřich Jíra, první předseda Historického klubu Osvětové besedy. Spolu s Jaroslavem Šléglem a Václavem Petříčkem připravili publikaci “Kosmonosy a okolí”. Vzhledem k velkému rozsahu a nedostatku finančních prostředků nebyla dána do tisku. Historie a kulturních či přírodních zajímavostí se týká dlouhá řada článků, uveřejněných v místním nebo regionálním tisku, zvláště v Kosmonoských (Bedřich Jíra, Václava Petříček, Jaroslava Průšek, Jaroslava Šlégl a dalších). V poslední době je vydáván zajímavý občasník “Kosmonoská čítanka” s odbornými články i prózou, kterou obětavě rediguje Václav Landr.

Tato brožura, kterou, připravili členové Historického klubu Osvětové besedy v Kosmonosích a kterou právě držíte v rukou je pouze malým pomocníkem a průvodcem po nejznámějších místech Kosmonos. Jejím základním posláním je, pokud možno, co nejrychleji a nejjednodušší cestou čtenáře seznámit s historií města. Z finančních důvodů bylo nutno dodržet daný rozsah a nebylo možno detailně zaznamenat celou bohatou historii našeho města, jakou Kosmonosy jistě mají. Rádi bychom se v budoucnu zaměřili vždy na jedno takovéto téma z historie našeho města ve formě samostatné publikace, které bude možno sestavovat do podrobnějšího přehledu historie. Čtenář snad odpustí některá zjednodušení, výsledku to šetření místem. Jak úspěšná byla naše snaha, můžete hned posoudit sami. Byli bychom rádi, aby tyto informace pomohly k lepšímu poznání našeho města obyvatelům od nejmladší generace ke starším, dále turistům a zájemcům o historii Kosmonos i Horních Stakor, které se připojily v roce 1994.